اصفهان بسیج

مجمع فرماندهان بسیج ناحیه امام رضا(ع)

با حضور فرمانده ناحیه امام رضا (ع)مجمع فرماندهان بسیج این ناحیه برگزار شد.

آخرین اخبار