اصفهان بسیج

برنامه کویرنوردی بسیج پیشکسوتان

برنامه کویرنوردی بسیج پیشکسوتان نیروهای مسلح توسط سازمان اداره بازنشستگی نیروهای مسلح درتاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۸ درشهر ورزنه برگزارگردید و مورد استقبال پیشکسوتان قرارکرفت.

درتاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۸ برنامه کویرنوردی بسیج  پیشکسوتان نیروهای مسلح توسط سازمان اداره بازنشستگی نیروهای مسلح درتاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۸  درشهر ورزنه برگزارگردید و مورد استقبال پیشکسوتان قرارکرفت.

89e1e0ae-6e9f-471a-8f42-1c5c766de0bd
 26ea6efa-7b8a-4bc2-9e11-5609b2c6682b

آخرین اخبار