اصفهان بسیج

سی ویکمین جلسه بصیرت افزایی

سی و یکمین جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۲۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۸ ساعت ۱۸ در محل سازمان واقع در قرارگاه شمس آبادی با تشریف فرمایی استاد گرامی دکتر نصری با موضوعیت اقتصاد مقاومتی برگزار گردید در طی این جلسه در رابطه با مبانی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرای آن صحبت گردید همچنین علل رکود کشور و راهکارهای خروج از رکود بیان شد.

سی و یکمین جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۲۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۸ ساعت ۱۸ در محل سازمان واقع در قرارگاه شمس آبادی با تشریف فرمایی استاد گرامی دکتر نصری با موضوعیت اقتصاد مقاومتی برگزار گردید در طی این جلسه در رابطه با مبانی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرای آن صحبت گردید همچنین علل رکود کشور و راهکارهای خروج از رکود بیان شد.

 

آخرین اخبار