اصفهان بسیج

دیدار خواهران بسیجی ورزشکار خوانساراز پرسنل خانه کودک فاطمه الزهرا سلام الله علیها/ تصاویر

خواهران بسیجی ورزشکار خوانسار ضمن اجرای طرح مهربانی فاطمی از پرسنل خانه کودک فاطمه الزهرا سلام الله علیها دیدار کرده و در جریان روند کار این مجموعه قرار گرفتند.

آخرین اخبار