اصفهان بسیج

دیدار خواهران بسیجی ورزشکار خوانسار از خانه سالمندان/ تصاویر

خواهران بسیجی ورزشکار خوانسار ضمن اجرای طرح مهربانی فاطمی از پرسنل و مادران چشم انتظار خانه سالمندان مرحوم انوری خوانسار دیدار کردند.

آخرین اخبار