اصفهان بسیج

دیدار خواهران بسیجی ورزشکار خوانساراز پرسنل مرکز مرحوم نمازی خوانسار/ تصاویر

خواهران بسیجی ورزشکار خوانسار ضمن اجرای طرح مهربانی فاطمی از پرسنل و کودکان استثنایی مرکز مرحوم نمازی این شهرستان دیدار کردند.

آخرین اخبار