اصفهان بسیج

کلاس آشنایی با زراعت زعفران و صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاهای پروانه و مرغ / گزارش تصویری

در راستای طرح همگام با کشاورز در شهرستان برخوار تا کنون دو کلاس با موضوعات آشنایی با زراعت زعفران و صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاهای پروانه و مرغ تشکیل گردیده است و همچنین مقدماتی نیز در مورد تسهیل گری و تسهیل گران ارائه گردیده است.

 

آخرین اخبار