اصفهان بسیج

همایش گردان های بیت المقدس ناحیه فریدونشهر برگزار شد

به همت حوزه های مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) ، امام سجاد (ع) و امام حسین (ع) فراخوانی گردان های بیت المقدس به صورت متمرکز در ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر:

۹ دی نشان داد نظام با رئیس مجلس خودش هم رودربایستی ندارد

فرمانده سپاه ناحیه فریدونشهر نفوذ دشمن در بین مسئولین را عامل به وجود آمدن فتنه ۸۸ دانست و با بیان این که ۹ دی غلبه جمهوریت بر اشرافیت بود، گفت: آن چه حماسه عظیم ۹ دی را به وجود آورد آشکار شدن ماهیت و هدف سران فتنه بود.

آخرین اخبار