اصفهان بسیج
شهید شاخص سال 1394 سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

سید محمد سعید جعفری

سعید در سن ۷-۸ سالگی به همراه خانواده ساکن کرمانشاه شد و تحصیلاتش را در همانجا شروع کرد

شهیده مرجان نازقلچی

شهیده مرجان نازقلچی دومین فرماندار بانوی کشور بود

شهید نادر مهدوی

شهید: نادر مهدوی

آخرین اخبار